Siirry pääsisältöön

Tietosuojakäytäntö

Päivitetty 5.4.2023

Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja sitä täydentävän lainsäädännön mukaisesti.

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, millaisia tietoja Puutarha Tahvoset Oy (”rekisterinpitäjä”) kerää asiakkaistaan, mihin niitä käytetään ja mitä vaikutusmahdollisuuksia asiakkailla on. Tietosuojakäytäntöä sovelletaan verkkosivuihin, markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon sekä rekisterinpitäjän tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvään henkilötietojen käsittelyyn.

1.   Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä: PuutarhaTahvoset Oy

Y-tunnus: 0174286–6

Osoite: Taimitie 40, 10420 Pohjankuru

Tietosuoja-asioista vastaavan yhteystiedot:

Sanna Tahvonen, sanna.tahvonen@puutarhatahvoset.fi

2.   Mitä henkilökohtaisia tietoja keräämme?

2.1           Käyttäjän itse antamat tiedot, esimerkiksi

2.2           Verkkopalveluiden käytöstä saadut tiedot

2.3           Mihin tarkoitukseen ja millä oikeusperusteella henkilötietojani kerätään?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten ja oikeusperusteiden mukaisesti:

Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen, asiakassopimusten tekeminen sekä tilausten hoitaminen perustuu sopimussuhteeseen tai sen valmisteluun.

Asiakaspalvelu ja -viestintä perustuu oikeutettuun etuumme.

Laskutus ja saatavien perintä perustuu oikeutettuun etuumme.

Keräämme käyttäjien suostumuksella heidän sähköpostiosoitteensa, jotta voimme lähettää heille uutisia ja tietoa palveluistamme ja tuotteistamme.

Keräämme tietoa suostumukseen perustuen verkkosivustomme käyttötavoista, jotta voimme parantaa ja kehittää palveluamme.

Jos käyttäjä on liittynyt postituslistallemme tai muuten antanut suostumuksensa suoramarkkinointiin, voimme lähettää hänelle sähköistä suoramarkkinointia. 

Keräämme suostumukseen perustuen tietoa verkkosivuston kävijöistä, jotta voimme kohdentaa heille mainontaa heitä mahdollisesti kiinnostavista tuotteista, palveluista sekä tarjouksista eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Keräämme tietoa suostumukseen perustuen verkkosivuston kävijöistä, jotta voimme parantaa asiakaspalveluamme. 

Takuu- ja virhevastuuasioiden hoitaminen sekä reklamaatioiden käsittely ja oikeudenkäynti- ja viranomaismenettelyiden hoitaminen perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Väärinkäytösten estäminen ja niiden tutkinta, sekä tietoturvan, henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuden varmistaminen perustuu oikeutettuun etuumme.

Muiden lakisääteisten velvollisuuksien (esim. kirjanpitoon ja verotukseen liittyvät toimet) sekä raportointivelvollisuuksien hoitaminen perustuu rekisterinpitäjää koskevaan lakisääteiseen velvoitteeseen.

3.   Kolmannet osapuolet

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää myös erilaisia palveluntarjoajia ja muita kolmansia tahoja, kuten teknisten ratkaisujen tai palvelintilan tarjoajia tai kirjanpito- ja taloushallinnon palveluntarjoajia. Huolehdimme henkilötietojen käsittelyssä käyttämiemme tahojen kanssa tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille lainsäädännön tai viranomaisen velvoittamissa tilanteissa taikka väärinkäytösten selvittämiseksi, sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan oikeudenkäyntien tai vastaavien oikeudellisten menettelyiden yhteydessä.

Mikäli rekisterinpitäjä on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, voidaan henkilötietoja luovuttaa järjestelyn osapuolille tai järjestelyssä avustaville tahoille.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen vastaanottajista.

3.1           Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kun tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen.   Palvelu voi sisältää myös mittaus- ja seurantapalveluiden, mainosverkostojen tai muiden kolmansien osapuolten evästeitä. Tutustu tarkemmin evästekäytäntöömme täällä.

Tietoja siirretään seuraaville vastaanottajille:

Käytämme Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä. Google Analytics voi asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoa esimerkiksi sivuston kävijämäärästä. Tietoja voidaan käyttää myös siihen, että kävijälle näytetään häntä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Eväste (“cookie”) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
Tutustu tarkempaan evästekäytäntöömme täällä.
Lisätietoa Google Analyticsin ehdoista voi lukea täältä.

Verkkopalvelussamme on käytössä yhteisöliitännäisiä kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin Tykkää tai Jaa-painikkeita. Tällaiset yhteisöliitännäispainikkeet näkyvät palvelussamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan painikkeen lähteestä. Yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun, jolloin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä. Yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä, jos käyttäjä ei ole kirjautunut kyseiseen palveluun. Yhteisöliitännäisten palvelut voivat kerätä tietoa kävijän vierailusta voimassa olevien yksityisyydensuojaehtojensa mukaisesti. Kyseiset palvelut eivät luovuta keräämiään tietoja Puutarha Tahvoset Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän erikseen suostumustaan.

4.   Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Kerättyjä tietoja säilytetään vain sen ajan, kun on tarpeen. Lähtökohtaisesti säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen ajan, ja kaksi vuotta viimeisestä asioinnista, ellei laki velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempää aikaa. Suostumukseen perustuvia henkilötietoja säilytämme, kunnes annettu suostumus perutaan.

5.   Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. Huolehdimme myös, että kaikki alihankkijamme noudattavat EU:n määrittelemää tietosuojalakia.

6.   Linkit muihin verkkosivuihin

Emme vastaa verkkosivustoomme linkitettyjen, ulkopuolisten tahojen ylläpitämien sisältöjen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä, emmekä niiden laillisuudesta ja hallinnosta. Jos huomaat, että linkittämillämme verkkosivuilla on laitonta tai loukkaavaa sisältöä, olemme kiitollisia palautteestasi.

7.   Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet omiin henkilötietoihinsa. Oikeuksien soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu kuitenkin henkilötietojen käyttötarkoituksesta sekä -tilanteesta.

Oikeus peruuttaa suostumus. Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

7.1           Oikeuksien käyttäminen

Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla herää kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

Voit lähettää rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse käyttämällä tässä tietosuojakäytännössä mainittuja yhteystietoja.

Pyynnön esittäjän henkilöllisyys voidaan tarkistaa ennen pyynnön käsittelemistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja mahdollisesta henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen.

7.2           Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsääsäädännön vastaisesti.

Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

8.   Muutokset tietosuojakäytäntöön

Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan joutua muuttamaan ajoittain.  Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi. Uusin versio on saatavilla verkkosivuillamme.

Tämä tietosuojakäytäntö on julkaistu 6.4.2023.